Sugai Shōzō (1926-1989)
Sōichi Tsukio (1915-1992)
SOLDAnonymous
Neya Churoku (1897-1987)
Nakajima Yasumi II (1905 - 1986) (2nd
generation, personal name: Mitsuo)
SOLDTakahashi Kaishu (1905-2004)