Mumon Yamada (1900-1988)
Kono Bairei (1844-1895)
Keinen Imao (1845-1924)
Kishi Renzan (1805-1859)
Fujimoto Tesseki (Tetsuseki)
(1817-1863)
Hashimoto Kansetsu (1883-1945)
Kawamura Manshu (1880-1942)
Imao Keinen (1845-1924)