Ueda Manshū
上田萬秝 (1869-1952)
Kuroda Jūtarō
黒田重太郎 (1887-1970)
Fûchô
Mumon Yamada (1900-1988)
Kono Bairei (1844-1895)
Keinen Imao (1845-1924)
Kishi Renzan (1805-1859)
Fujimoto Tesseki (Tetsuseki)
(1817-1863)