Hashimoto Kansetsu (1883-1945)
Kawamura Manshu (1880-1942)
Imao Keinen (1845-1924)
Kishi Chikudō
竹堂 岸
(1826-1897)
Kishi Chikudo (1826-1897)
Mugaku Guzen (1733-1829) Soto
priest of the Daijo-ji and the
Hakusen-an.
Takeuchi Seiho
竹内栖鳳
(1864-1942)
SOLDWatanabe Gyotei (act.
1890-1910)