Toyohara Kunichika
豊原国周
(1835-1900)
Toyohara Kunichika 豊原
国周 (1835-1900)
Kobayashi Kiyochika (1847-1915)
Utagawa Kunisada (1786-1865)
Toyohara Chikanobu (1838-1912)
Utagawa Kuniyoshi (1797-1861)