Isoda Koryusai (1735-1790)




Toyohara Kunichika 豊原
国周 (1835-1900)




Kobayashi Kiyochika (1847-1915)




Toyohara Chikanobu (1838-1912)




Utagawa Kuniyoshi (1797-1861)




Utagawa Hiroshige (1797-1858)