Ogata Gekkō (1859-1920)
Ogata Gekkō (1859-1920)
Suzuki Harunobu (1724-1770)
Isoda Koryūsai (1735-1790)
Utagawa Yoshiiku (1833-1904)
Utagawa Kuniyoshi (1797-1861)