Utagawa Kunisada (Toyokuni III)
歌川国貞
(三代目歌川豊国)
(1786-1865)
SOLDKobayashi Kiyochika
小林清親
(1847-1915)
Utagawa Kunisada (Toyokuni III)
歌川国貞
(三代目歌川豊国)
(1786-1865)
Utagawa Kunisada (Toyokuni III)
歌川国貞
(三代目歌川豊国)
(1786-1865)
Utagawa Kunisada (Toyokuni III)
歌川国貞
(三代目歌川豊国)
(1786-1865) & Utagawa Kunihisa II
二代目歌川国久
(1832–1891)
Tsukioka Yoshitoshi
月岡芳年
(1839-1892)