Komura Settai (1887-1940)
Komura Settai (1887-1940)
Toyohara Chikanobu (1838-1912)
Watanabe Nobukazu
渡辺延一
(1874-1944)
SOLDKawase Hasui
川瀬巴水
(1883-1957)
SOLDHashiguchi Goyō (1880-1921)