Tsukioka Yoshitoshi
月岡芳年
(1839-1892)
Kawahase Hasui 川瀬
巴水 (1883- 1957)
Kitagawa Utamaro
喜多川歌麿
(1753-1806)
Natori Shunsen
名取春仙
(1886-1960)
Natori Shunsen
名取春仙
(1886-1960)
Natori Shunsen
名取春仙
(1886-1960)