Natori Shunsen
名取春仙
(1886-1960)
Utagawa Kunisada (Toyokuni III)
歌川国貞
(三代目歌川豊国)
(1786-1865)
RESERVEDUtagawa Kunisada (Toyokuni III)
歌川国貞
(三代目歌川豊国)
(1786-1865)
Utagawa Kunisada (Toyokuni III)
歌川国貞
(三代目歌川豊国)
(1786-1865)
Tsukioka Yoshitoshi
月岡芳年
(1839-1892)
Tsukioka Yoshitoshi
月岡芳年
(1839-1892)