Watanabe Gyotei (act.
1890-1910)
Yoshimura Horyu (1874-?)
Kikuchi H