Akamatsu Rinsaku 赤松林作
(1878-1953)
SOLDAkamatsu Rinsaku 赤松林作
(1878-1953)
Akamatsu Rinsaku 赤松林作
(1878-1953)
SOLDAkamatsu Rinsaku 赤松林作
(1878-1953)
Akamatsu Rinsaku赤松林作 (1878-1953)
Wada Sanzō 和田 三造 (1883-1967)