Shibata Zeshin 柴田 是真 (1807-1891)
Shibata Zeshin 柴田 是真 (1807-1891)
Shibata Zeshin 柴田 是真 (1807-1891)
Seiko (act. 1890s-1910)
SOLDTsukioka Kōgyo 月岡耕漁 (1869-1927)
Attributed to Seiko (act. 1890s-1910)
SOLD