Hiramatsu Koshun (1896-1971)
Aida Tomiyasu (1901-1987)
SOLDYoshino Takeji (1920-)
Kato Sōgen
加藤宗厳
(1899-?)
SOLDAida Tomiyasu
会田富康
(1901-1987)
SOLDUnidentified artist
SOLD