Sakai Hoitsu, Suzuki Kiitsu, Nakano
Kimei.
SOLDHashimoto Okiie
SOLDBunsui (? -c. 1890)
SOLDVarious artists - Utagawa Kuniyoshi,
Utagawa Kunisada (Toyokuni III), Torii
Kiyomitsu II, Shibata Zeshin
SOLDFuruya Kōrin
古谷紅麟
SOLDAnonymous
SOLD