Kishi Chikudō
竹堂 岸
(1826-1897)
Kishi Chikudo (1826-1897)
Mugaku Guzen (1733-1829) Soto
priest of the Daijo-ji and the
Hakusen-an.
Watanabe Gyotei (act.
1890-1910)
Yoshimura Horyu (1874-?)
Kikuchi Hôbun (1862-1918)