Keinen Imao (1845-1924)
Kishi Renzan (1805-1859)
Fujimoto Tesseki (Tetsuseki)
(1817-1863)
Hashimoto Kansetsu (1883-1945)
Kawamura Manshu (1880-1942)
Kishi Chikudō
竹堂 岸
(1826-1897)
Kishi Chikudo (1826-1897)
Mugaku Guzen (1733-1829) Soto
priest of the Daijo-ji and the
Hakusen-an.