Keinen Imao (1845-1924)
Kishi Renzan (1805-1859)
Kawamura Manshu (1880-1942)
SOLDMugaku Guzen 無学愚禅
(1733-1829) Soto priest of the
Daijo-ji and the Hakusen-an.