Ohara Koson
小原吉邨 (1877
- 1945)
SOLDTakahashi Shotei (Hiroaki)
高橋松亭(弘明)
(1871 - 1945)
SOLDOhara Koson
小原吉邨 (1877
- 1945)
SOLDTsukioka Yoshitoshi
月岡芳年
(1839-1892)
SOLDUtagawa Yoshikazu
歌川芳員
(active: 1850-1870)
SOLDTsukioka Yoshitoshi (1839-1892)
SOLD