Katori Masahiko
香取正彦
(1899-1988)
SOLDHiramatsu Koshun (1896-1971)
Neya Chūroku
根箭忠緑
(1897-1987)