Isoda Koryusai (1735-1790)
Toyohara Kunichika 豊原
国周 (1835-1900)
Kobayashi Kiyochika (1847-1915)
Toyohara Chikanobu (1838-1912)
SOLDUtagawa Kuniyoshi (1797-1861)
SOLDUtagawa Hiroshige (1797-1858)