Keisai Eisen (1790-1848)
Tsukioka Yoshitoshi 月岡
芳年 (1839-1892)
SOLDUtagawa Kuniyoshi
歌川国芳
(1797-1861)
Utagawa Kunisada (Toyokuni III)
歌川国貞
(三代目
歌川豊国)
(1786-1865)
Isoda Koryūsai (1735-1790)
SOLDUtagawa Yoshiiku (1833-1904)